Vedtægter

Make a Difference Denmark

Stiftet 20.10.2015

 

Navnet på foreningen er ”Make A Difference Denmark”. Foreningen er en dansk landsdækkende foreningen med fokus på det sociale og frivilligheden i Danmark, men kan også støtte og hjælpe i andre lande.

 

 

 • 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Make a Difference Denmark, forkortet MADD/MADD.nu

Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Stk. 3. Foreningen er en landsforening og det vil være muligt at oprette lokalforeninger.

 

 • 2. Formål

Stk. 1. Foreningens overordnede formål er: At gøre en forskel, ved at hjælpe dem der hjælper andre.

Det betyder at foreningen hjælper og støtte direkte og indirekte udsatte eller frivillige, som arbejder med socialt udsatte og andre udsatte, handicappede eller andre marginaliseret grupper, forebyggende, rehabiliterende eller helbredende, direkte eller indirekte.

Formålet er at hjælpe økonomisk, fagligt eller på anden måde støtte direkte, gennem frivillige aktive borgere eller gennem foreninger. Formålet er også at arrangere aktiviteter, som kan give frivillige eller socialt udsatte, handicappede eller andre marginaliseret grupper, direkte eller indirekte støtte eller hjælp. Indirekte hjælp skal forstås som eksempelvis aktiviteter der hjælper andre, som støtter målgruppen eller aktiviteter som giver et økonomisk overskud til at hjælpe målgruppen, eller aktiviteter som fremmer frivilligheden.

 1. Frivillige, som kan komme i betragtningen, skal være aktive medborgere og deltage i frivilligt arbejde som hjælper eller støtter andre.
 2. Foreninger, som kan komme i betragtning, skal have som formål at hjælpe andre og have frivilligt arbejde som drivkraften
 3. Andre sociale formål kan komme i betragtning, såfremt et flertal i bestyrelsen stemmer for det.

 

 • 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for og/eller støtte foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første kvartal.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et kvartal.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kvartal/halvår/regnskabsår.

 

 • 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail og ved annoncering på foreningshjemmeside eller nyhedsbrev.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har været betalende medlem mindst et år eller har været aktivt frivilligt medlem det seneste år og forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand
 9. Valg af næstformand
 10. Valg af 2-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der foreslås af bestyrelsen og godkendes af deltagerne på generalforsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

 • 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af mindst et medlem. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert år vælges tre medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær, næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

 • 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

 • 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden alene, men der orienteres til mindst to yderligere bestyrelsesmedlem i forening gennem mail. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 • 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 • 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver til en dansk social forening eller socialt formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

 • 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 20.10.2015 og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den (ikke aktuelt endnu)